Kommunikatör i Gotlands Studenkår Rindis Styrelse

Som Kommunikatör i styrelsen har man ansvar för de kanaler som används för att förmedla information till medlemmar och övriga studenter på Campus Gotland. För detta krävs det en nära kontakt med presidiet men även med mästare och sektionsansvariga. Nedan följer vilka kanaler som används och hur arbetet går till.

Skitviktigt – Varje månad kommer det ett informationsbrev som sätts upp på alla toalettdörrar i kårhuset och i Campus Gotlands byggnader. I detta ska inkluderas de sociala och studiepolitiska event som sker under kommande månad, tillsammans med info om eventuella medlemsmöten eller dylikt. För att kunna sammanställa detta behöver Kommunikatören samla in information från berörda parter (styrelsen, valberedning, sektionerna, mästerierna, etc), och sammanställa allt i ett A4-dokument som sätts upp på samtliga toaletter.

Anslagstavlan – Det är Kommunikatörens uppgift att underhålla den stora anslagstavlan som sitter bakom receptionen i B-huset och den lilla anslagstavlan i D-huset. Detta innefattar att organisera informationen som sätts upp och kontinuerligt rensa bort sådant som är inaktuellt.

 

Facebook - Facebook används löpande för intern och extern kommunikation och Kommunikatören har här i uppgift att tillsammans andra engagerade inom Rindi underhålla interna och externa Facebook-sidor.

 

Instagram - Instagram används löpande av presidiet och mästerier men även veckovis av sektioner och mästerier. Detta innebär att om en sektion har ett event får dem tillgång till Rindis Instagram under den veckan då eventet sker. Det är då Kommunikatörerns ansvar att se till att detta sker så smidigt som möjligt.


Övrig marknadsföring och kommunikation – Som Kommunikatör finns även friheten att utöka sina åtagande om så önskas och arbeta med andra typer av marknadsföringsprojekt. Exempelvis producera reklamfilmer, göra posters, osv. Det finns även möjlighet för Kommunikatören att arbeta tillsammans med presidiet för att arbeta med den interna kommunikationen, som kontinuerligt ska förbättras.

Vid frågor och för att nominera dig själv eller någon annan, skicka ditt mail till Val@Rindi.com.

Med vänlig hälsningar, 
Valberedningen