Nyheter

(Scholarship) tip!

—ENGLISH VERSION DOWN BELOW—

Ansökningsperioden till nästa grupp av Schwarzman Scholars, ett program riktat till studenter med hög ledarpotential, är nu öppen. ”Programmet är öppet för studenter och unga professionella mellan 18 och 28 år, oavsett nationalitet, som också har goda språkliga förmågor i engelska samt har tagit en kandidatexamen.” Läs mer via länken om du är intresserad.

—ENGLISH VERSION—

The application period for becoming part of the next group of Schwarzman Scholars, a program aimed towards students with high leadership potential, is now open. ”The program is open to students and young professionals between the ages of 18 and 28 years old, regardless of nationality, who are proficient in English and have obtained an undergraduate degree.” Read more through the link if you’re interested.

Offentliggörande av handlingar relevanta för Majmötet 2017!

—ENGLISH VERSION DOWN BELOW—

Offentliggörande av handlingar relevanta för Majmötet
Idag offentliggör vi dokumenten till det kommande kårmötet, som går av stapeln den 3 maj 2017, kl. 17:30 i stora salen på Rindi. De dokument som offentliggörs är föredragningslistan för mötet (mötets dagordning), och samt ett flertal motioner och interpellationer. Dokumenten hittas under följande länk: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F0B5IjNL57iYO2UDlaTzhfdVRLMTg%3Fusp%3Dsharing&h=ATOJD-_EDLmVz1axboSHkYdRkgQjgiPnHuk8q7SddVCk16tpwMlJLX5EDNgU3qwYF-OQLxaVq5Zzh0EWOuLycOweJJ9Zg6GvmgNYalXP_109M6t5e8TATiVXXJq2b91L9kPfOVRp

På mötet har alla Rindis medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt, det är din möjlighet att påverka Rindis verksamhet. Rindi kommer bjuda på ätbart, mer info kommer. Vill man veta mer om kårmötet kan man hitta mer information här: https://www.facebook.com/rindistudentkar/posts/1296010227151003

—ENGLISH VERSION—

Publishing of documents relevant for the May meeting
Today we are publishing the documents for the upcoming student union meeting that will take place on May 3rd 2017, at 5:30 pm in Rindi’s big hall. The documents that are being published are the agenda for the meeting, with all speakers listed, as well as a number of motions and interpellations. The documents can be found with the following link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F0B5IjNL57iYO2UDlaTzhfdVRLMTg%3Fusp%3Dsharing&h=ATOJD-_EDLmVz1axboSHkYdRkgQjgiPnHuk8q7SddVCk16tpwMlJLX5EDNgU3qwYF-OQLxaVq5Zzh0EWOuLycOweJJ9Zg6GvmgNYalXP_109M6t5e8TATiVXXJq2b91L9kPfOVRp

At the meeting all members of Rindi have the right to attend, express themselves and to vote, it is your opportunity to have an impact on the organisation that is the student union. Rindi will offer something to eat, more info to come about that. If you want to know more about the meeting, check this link: https://www.facebook.com/rindistudentkar/posts/1296010227151003

Var med och ta fram nästa styrelse på majmötet!

—ENGLISH VERSION DOWN BELOW—

Kallelse till kårmöte 3 maj 2017, 17:30

Detta inlägg tjänar som kallelse till Majmötet (ett av verksamhetsårets fyra ordinarie kårmöten). Mötet kommer ske den 3 maj 2017, 17:30.

Kårmötet tjänar som Rindis högsta beslutande organ. Kårmötet beslutar om stadgar, verksamhetsplan, budget, organisatoriska och större frågor. På detta möte har alla Rindis medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt (medlemmar måste kunna legitimera sig vid mötet genom uppvisade av legitimation och medlemskort). Till detta möte kan också medlemmar komma med motioner (förslag på beslut som kan tas på kårmötet) och interpellationer (större frågor till kårstyrelsen som man vill ha svar på under mötet).

Motionsmall: http://www.rindi.com/wp-conte…/uploads/…/07/Motionsmall.docx

Viktiga datum inför kårmötet.

12 april: Offentliggörande av propositioner (förslag från styrelsen på beslut som kan tas under mötet).

12 april är också deadline för nomineringar och kandidaturer till nästkommande kårstyrelse. Länk till inlägg med beskrivning av tillgängliga positioner: https://www.facebook.com/rindistudentkar/posts/1269181756500517

19 april: Sista dag för inlämnade av motioner till mötet. Dessa skickas in till ordforande@rindi.com med ärendet Motion Kårmötet.

23 april: Sista dag för inlämnade av interpellationer till mötet. Dessa skickas in till ordforande@rindi.com med ärendet Interpellation Kårmötet.

Den 23 april kommer också föredragningslistan för mötet och samtliga dokument relevanta till mötet att offentliggöras.

26 april: Kårstyrelsen redovisar skriftligt styrelsens arbete sedan föregående kårmöte.

3 maj: Kårmötet börjar i stora salen på Rindi klockan 17:30. Under mötet kommer valberedningen också att presentera sina förslag på kandidater till de olika styrelseposterna för nästkommande kårstyrelse, vilka medlemmarna kommer att rösta om.

—ENGLISH VERSION—

Summoning to the student union meeting on May 3rd 2017, 5:30 pm

This post serves a summoning to the so called May meeting (one of Rindi’s four meetings during an operational year). The meeting will take place on May 3rd 2017, at 5:30 pm.

These meetings serve as Rindi’s highest decision making body. The meeting decides about statutes, organisational plan, budget, as well as organisational and bigger issue. In this meeting all of Rindi’s members have the right to attend, voice their opinions and cast vote (members are required to be able to show member identification at the meeting using their ID card and their membership card). Members can also submit motions (proposals for decisions to be made during the meeting) and interpellations (bigger questions to the student union board that anyone would want to be answered during the meeting) to the meeting.

Template for motions (in Swedish): http://www.rindi.com/wp-conte…/uploads/…/07/Motionsmall.docx

Important dates prior to the meeting.

April 12th: Publication of propositions (proposal from the student union board for decisions to be made during the meeting).

April 12th is also the deadline for applications and nominations to next year’s student union board. Link to post with descriptions of available positions: https://www.facebook.com/rindistudentkar/posts/1269181756500517

April 19th: Deadline for sending in motions. These should be sent in to ordforande@rindi.com using the title Motion Kårmötet.

April 23rd: Deadline for sending in interpellations. These should be sent in to ordforande@rindi.com using the title Interpellation Kårmötet.

On April 23rd, the list of speakers and all relevant documents for the meeting will be published as well.

April 26th: The student union board will present what they have done since the previous meeting in written form.

May 3rd: The meeting will take place in Rindi’s Big Hall at 5:30 pm. During the meeting, the Nomination Committee will also present their suggestions for candidates to the various board positions for next year’s student union board, which the members will vote upon.

Rindis öppettider under påsken

Påsktider nalkas och med dem röda dagar och ledighet. Även här på Rindi kommer vi passa på att njuta lite extra av vårvädret utanför kontoren. Det innebär att:

Skärtorsdagen 13/4: Rindi är STÄNGT

Långfredagen 14/4: Puben öppen 19-23, kom hit på lite chill och häng i baren och en mysig fredagkväll.

Annandag påsk 17/4: Rindi är STÄNGT

Bildresultat för påsk